Lęk społeczny

Jeśli tematykę lęków w depresji można by w przybliżeniu określić jako metafizyczną, sięga ona bowiem w nieskończoność przyszłości i przeszłości człowieka, to w schizofrenii jest ona przede wszystkim społeczna. Dominuje w niej lęk przed drugim człowiekiem: wskutek psychotycznego wyolbrzymienia człowiek ten może przyjąć apokaliptyczne wymiary Szatana, Boga, potężnego wroga, tajemniczych organizacji itp. Depresja stawia człowieka wobec problemu czasu przyszłego i przeszłego, a schizofrenia wobec problemu jego środowiska społecznego. Można by przyjąć, że depresja jest patologicznym wyrazem normalnej oscylacji dynamiki życiowej, a schizofrenia – wyrazem zaburzeń metabolizmu informacyjnego. Ponieważ wymiana informacyjna dotyczy przede wszystkim sygnałów pochodzących ze środowiska społecznego, więc w relacjach z nim trzeba szukać genezy patologii schizofrenii. By zrozumieć genezę lęku schizofrenicznego, trzeba nieraz cofnąć się do wczesnego dzieciństwa, gdyż wówczas zawiązują się pierwsze relacje ze środowiskiem społecznym i tworzy się zasadniczy schemat metabolizmu informacyjnego. Natomiast zrozumienie lęku depresyjnego na ogół nie wymaga takiego historycznego podejścia, koreluje on bowiem wyraźnie z obniżeniem dynamiki życiowej, a jej oscylacje mogą wystąpić w różnych okresach życia.

Zasadniczym warunkiem wejścia w wymianę informacyjną z otoczeniem jest przyjęcie postawy „do”, nie można bowiem wymieniać informacji z czymś, od czego chce się uciec lub co chce się zniszczyć. Opieka macierzyńska, która otacza młode istoty, ułatwia im przyjęcie takiej postawy, środowisko dzięki tej opiece staje się przychylne i przyciągające, nie zagraża ono niebezpieczeństwami, nie trzeba się go bać i przed nim uciekać. Obserwując niemowlęta, można zauważyć znaczne różnice w poziomie ich postawy „do” otoczenia. Jedne wyciągają rączki do otoczenia, uśmiechają się, inne są zalęknione, często płaczą, widać, że już w tym wieku otaczający świat jest dla nich przykry.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>