Potrzeba metabolizmu informacyjnego

Zredukowanie metabolizmu informacyjnego prowadzi do poważnych zaburzeń. U zwierząt chowanych w izolacji rozwój psychiczny i fizyczny jest zahamowany, a kora mózgu cieńsza niż u zwierząt kontrolnych. Ludzie poddani izolacji lub działaniu monotonnych bodźców bądź bodźców zniekształconych, nie dających się rozróżnić wykazują szereg zaburzeń psychicznych, jak dezorientacja czasowa i przestrzenna, zaburzenia w logicznym myśleniu, zaburzenia w strukturowaniu wrażeń (np. nie potrafią odrysować figury geometrycznej), zaburzenia w schemacie własnego ciała, iluzje i halucynacje, niepokój dochodzący do stanów paniki, zaburzenia wegetatywne itp. Podkreśla się, że kontakt z rzeczywistością jest konieczny do strukturalizowania przeżyć, bez niego przestrzeń i czas zaczynają się rozpływać, a także zaciera się granica między ,,ja” a otaczającym światem (wrażenie półsnu, łatwość tworzenia się iluzji i halucynacji, łatwość projekcji urojeniowych).

Dalecy jeszcze jesteśmy od zrozumienia, w jaki sposób tworzy się obraz otaczającej nas rzeczywistości. Ale na pewno jego istotnym elementem jest określona struktura czasoprzestrzenna. Struktura ta ulega stosunkowo szybko rozbiciu w izolacji od otaczającego świata, należy więc przypuszczać, że do jej powstania i utrzymania jest konieczny stały kontakt z rzeczywistością (druga faza aktywności). Człowiek w odosobnieniu szybko zatraca poczucie czasu i przestrzeni, szuka jakichkolwiek wskazówek, które by mu ułatwiły orientację czasową i przestrzenną, gdyż brak tej orientacji wyzwala uczucie niepokoju. Rozbicie struktury czasoprzestrzennej powoduje, że myśli tracą swój logiczny porządek, biegną tu i tam, uczucia stają się bardziej rozlane i nieokreślone, człowiek zatraca swe granice (czasem odczuwa się to przyjemnie jako roztopienie w otaczającym świecie).

Przepływ informacji jest równie konieczny dla ustroju jak przepływ energii i przerwanie go grozi dezintegracją struktur czynnościowych, a w dalszej kolei rzeczy – struktur morfologicznych. Natężenie przepływu informacji stale oscyluje, a przykładem tego są omawiane trzy fazy aktywności. Nawet w czasie snu przepływ informacji istnieje w formie śladowej, mimo że dopływ informacji ze świata zewnętrznego zredukowany jest do minimum, za to bogatszy jest wówczas strumień informacji pochodzących z wnętrza ciała.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>