Różne fazy nmetabolizmu informacyjnego

Nasilenie metabolizmu informacyjnego jest największe w fazie drugiej, przepływ informacji jest w niej najobfitszy. W fazie pierwszej i trzeciej, planowania i kontroli, przepływ ten ograniczony jest raczej do minimum, gdyż tego wymaga konstrukcja i rekonstrukcja planów dokonująca się w tych fazach. Są to fazy anaboliczne, budowy, a więc wymagające większego spokoju, zamknięcia się we własnej czasoprzestrzeni. Natomiast otwarcie granic oddzielających świat własny od otaczającego wzmaga gwałtownie przepływ informacji w obu kierunkach. Struktury własne są wyrzucane na zewnątrz, a struktury otoczenia przyjmowane z zewnątrz. Nigdy fazy nie są ostro od siebie oddzielone. Każda faza jak mozaika rozbija się na fazy drobniejsze, składające się z kolei też z trzech faz, a te z kolei na jeszcze drobniejsze.

Określenie fazy zależy od długości odcinka czasu. W każdym odcinku czasowym można rozróżnić fazę planowania, zewnętrznej aktywności i kontroli. Jeśli rozpatrujemy więc wydarzenia w dłuższym odcinku czasu, to każdą fazę możemy z kolei rozbić na trzy fazy, gdy zastosujemy skalę czasu o krótszych odcinkach. W fazie planowania znajdziemy wówczas trzy fazy: planowania, zewnętrznej aktywności i kontroli: to samo w fazie zewnętrznej aktywności i w fazie kontroli itd.

Metabolizm informacyjny jest procesem ciągłym, ma swoje nasilenia i depresje (typową depresją fizjologiczną metabolizmu informacyjnego jest sen) i przebiega trójfazowo: jego trój – fazowość można prześledzić nawet w najmniejszych odcinkach czasu. Maksimum nasilenia metabolizmu występuje w fazie drugiej, gdy otwiera się granica między światem własnym a otaczającym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>