Trójfazowy charakter impulsu nerwowego

Trójfazowy model aktywności wskazuje na to, że żywy ustrój musi się przygotować do bezpośredniego zetknięcia ze swoim otoczeniem, a następnie to zetknięcie jakby przetrawić. Jest to dość powszechny model w przyrodzie ożywionej. Wspomniano, że szczytowe zespolenie się z otoczeniem, jakie osiąga się w akcie seksualnym, też przebiega w trzech fazach, odpowiadających fazom aktywności. Analogiczną fazowość można prześledzić w tworzeniu się impulsu nerwowego.

W pierwszej fazie komórka nerwowa zbiera informacje dochodzące do niej z różnych części układu nerwowego i z receptorów: tworzą się miejscowe zmiany potencjału elektrycznego (tzw. potencjały generacyjne). Z tych licznych informacji tworzy się ostateczna decyzja neuronu, przyjęcie postawy ,,do”, czyli otwarcie się w stosunku do otoczenia, tj. zmniejszenie nieprzepuszczalności błony komórkowej (depolaryzacja), lub przeciwnie, przyjęcie postawy „od”, jeszcze większe odcięcie się od otoczenia, tj. zwiększenie nieprzepuszczalności błony komórkowej (hiperpolaryzacja). Jest to faza maksymalnego wyładowania neuronu na zasadzie mechanizmu „wszystko lub nic”. Zasada ta obowiązuje zresztą w każdym działaniu i odczuwana jest subiektywnie jako wyładowanie własnej energii. W trzeciej fazie komórka nerwowa znów „zamyka się w sobie”, staje się nawet bardziej oporna na sygnały zewnętrzne niż w fazie pierwszej (tzw. okres refrakcji). W tej fazie znów mają przewagę procesy anaboliczne, komórka buduje z powrotem swój porządek, chwilowo rozbity przez przewagę procesów katabolicznych w drugiej fazie.

Charaktrystyczne dla pracy komórki nerwowej jest to, że druga faza przebiega w niej na zasadzie reakcji spustowej („wszystko lub nic”). Wyładowanie jest takie samo niezależnie od działających na komórkę bodźców. Istnieje tylko alternatywa „do” (depolaryzacja) lub „od” (hiperpolaryzacja). Innych możliwości nie ma.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>