Układ informacyjny ustroju

Można więc każdy sygnał zarówno z wnętrza ciała, jak z otaczającego świata traktować jako symbol określonej sytuacji. Wówczas jednak należałoby symbole sklasyfikować wedle marginesu niejasności i tym samym wątpliwości, jakie w sobie zawierają. Jedne symbole są pewne, nie ma wątpliwości co do ich znaczenia, do nich należą przede wszystkim te, które operują we wnętrzu ciała. Ich stopień pewności jest tak duży, że nie docierają one zazwyczaj do świadomości. Świadomość jest jakby zarezerowana dla tego, co niepewne, dla struktur czynnościowych, których stopień prawdopodobieństwa realizacji nie jest stuprocentowy. Ale też pewne sygnały otaczającego świata działają na zasadzie całkowitej pewności i symbole te mogą nieraz wywołać nasze reakcje bez angażowania naszej świadomości.

Bez przyjęcia koncepcji ewolucji trudno zrozumieć znaczenie sygnałów czy symboli, które tworzą układ informacyjny ustroju. To, co w procesie ewolucji utrwaliło się zarówno w kręgu informacji wewnątrzustrojowych, jak i informacji między ustrojem a jego otoczeniem, stwarza struktury czynnościowe pewne, o wysokim współczynniku prawdopodo- bieńswa realizacji, natomiast to, co jest nowe, w stadium tworzenia się, należy do struktur czynnościowych wątpliwych, o stosunkowo niskim współczynniku prawdopodobieństwa realizacji.

W ten sposób nie tylko człowiek, ale też niższe istoty żywe nigdy nie żyją całkiem pewnie, zawsze istnieje margines niepewności i wahania, Kartezjańskie cogito ergo sum. W tej bowiem sferze niepewności i wahania koncentruje się wszystko to, co nowe, tam mieści się główny nurt ewolucji. Właśnie w tej sferze symbol nabiera specjalnego znaczenia i musi być właściwie odczytany, gdyż inaczej reakcja ustroju będzie fałszywa, co może grozić jego zagładą. W tej sferze niepewności dokonuje się selekcja: to, co mniej „rozgarnięte”, sztywniejsze, niezdolne do wyjścia ze stereotypowych postaw, ginie, a utrzymują się przy życiu i rozmnażają jednostki elastyczniejsze, łatwiej zmieniające swe struktury czynnościowe (na niższych szczeblach filogenezy także struktury morfologiczne), mniej pewnie tkwiące w życiu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>